سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دوستی احمقان، چون سرابْ ناپدید می شود و چون مِه می پراکَنَد . [امام علی علیه السلام]
 
شنبه 95 آذر 6 , ساعت 6:16 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ارزیابی پتانسیل کنترل بیولوژیک گونه های Trichoderma بر علیه بیماری پوسیدگی یقه توتون در استان مازندران با word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی پتانسیل کنترل بیولوژیک گونه های Trichoderma بر علیه بیماری پوسیدگی یقه توتون در استان مازندران با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارزیابی پتانسیل کنترل بیولوژیک گونه های Trichoderma بر علیه بیماری پوسیدگی یقه توتون در استان مازندران با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزیابی پتانسیل کنترل بیولوژیک گونه های Trichoderma بر علیه بیماری پوسیدگی یقه توتون در استان مازندران با word :

مقاله ارزیابی پتانسیل کنترل بیولوژیک گونه های Trichoderma بر علیه بیماری پوسیدگی یقه توتون در استان مازندران با word که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1387 در یافته های نوین کشاورزی از صفحه 253 تا 270 منتشر شده است.
نام: ارزیابی پتانسیل کنترل بیولوژیک گونه های Trichoderma بر علیه بیماری پوسیدگی یقه توتون در استان مازندران
این مقاله دارای 18 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توتون
مقاله کنترل بیولوژیکی
مقاله گونه های تریکودرما
مقاله Sclerotinia sclerotiorum

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به قابلیت بالای قارچ تریکودرما در کنترل بیولوژیک بسیاری از عوامل بیماریزا، جداسازی و شناسایی گونه های تریکودرمای خزانه های توتون استان مازندران انجام شد. جداسازی قارچ ها با استفاده از محیط کشت انتخابی داوه و محیط های عمومی CMA ,PDA ,WA به روش کشت سوسپانسیون خاک انجام شد. بعد از خالص سازی نمونه های جدا شده، با استفاده از ویژگی های ماکرومورفولوژیکی و میکرومورفولوژیکی اندام هایی از قبیل کنیدیوفورها، فیالیدها و فیالوسپورها بر اساس کلیدهای شناسایی معتبر اقدام به شناسایی گونه ها گردید. از میان 72 نمونه خاک، 60 جدایه به عنوان جنس تریکودرما شناسایی شد. قارچ های آنتاگونیست در کشت متقابل (Dual culture) روی محیط کشت PDA باعث کاهش و جلوگیری از رشد قارچ بیماریزا (Sclerotinia sclerotiorum)شدند. میزان بازدارندگی از رشد میسلیوم قارچ بیماریزا با گونه های مختلف تریکودرما یکسان نبود و حداقل 51.25و حداکثر 94 درصد ثبت گردید. گونه های مختلف تریکودرما که شناسایی شده شامل: T. ghanense ,T. koningii ,T. virens ,T. atroviride ,T.harzianum ,T. citrinoviride ,T. Longibrachiatum بودند. بررسی تاثیر قارچ تریکودرما در جلوگیری از بیماری پوسیدگی یقه توتون در گلخانه نشان داد که جدایه های Tr6a، Tr9b،Tr102 و Tr29-1 به ترتیب 875، 815، 5625 و6875 درصد بیماری را کنترل کردند. همچنین این جدایه ها موجب افزایش ارتفاع، وزن تر و خشک اندام های هوایی بوته در حضور قارچ عامل بیماری شدند.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه 95 آذر 6 , ساعت 6:16 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی خوردگی در آزمونه های بتنی مسلح با نسبت آب به سیمان مختلف واقع در شرایط رویارویی پاشش در منطقه خلیج فارس با word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی خوردگی در آزمونه های بتنی مسلح با نسبت آب به سیمان مختلف واقع در شرایط رویارویی پاشش در منطقه خلیج فارس با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی خوردگی در آزمونه های بتنی مسلح با نسبت آب به سیمان مختلف واقع در شرایط رویارویی پاشش در منطقه خلیج فارس با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی خوردگی در آزمونه های بتنی مسلح با نسبت آب به سیمان مختلف واقع در شرایط رویارویی پاشش در منطقه خلیج فارس با word :

-1 مقدمه

مهمترین عامل بروز پدیده خوردگی در منطقه خلیج فـارس مشـکلات متعـددی ماننـد طراحـی نامناسـب، ضـعف در اجـرا و شرایط محیطی خورنده با حـداکثر مقـدار دمـای میـانگین 34/6

درجه سانتیگراد و حداکثر رطوبت نسـبی 73 درصـد مـی باشـد.

شیوع این پدیده عمر مفید سازه هـای بتنـی اجـرا شـده در ایـن منطقه را با چالشهای جدی مواجه کرده اسـت. در نتیجـه ایـن مشکلات اجرایی که حاصـل آن بـتن نـامرغوب تـر و نفوذپـذیرتر است، نفوذ یون کلر توسط آب دریا یا خاک منطقه موجب تسریع زمان شروع خوردگی شده و در نهایـت شـاهد کـاهش چشـمگیر عمر مفید سازه ها در این منطقه می باشیم .[4-1] با این وجود، با توجه به گستردگی ابعاد این مشکل، مطالعات و تحقیقات جـامع اندکی برای حل این معضل و ارائه راهکارهای عملی در این مورد انجام شده است. بدون تردید هزینه های زیاد در جهت بهبود عمر سازه های جدید به همان انـدازه مـورد نیـاز مـیباشـد کـه بـرای ضمانت سازههای موجود و تعمیر آنها نیاز است.

در همین راستا و برای شناخت و درک بهتر وضعیت موجود و ارائه راهکارهای عملی و اجرایی برای حل مشکلات موجود، انستیتو مصالح ساختمانی دانشکده فنی دانشگاه تهران پس از

احداث اولین سایت دانشگاهی- تحقیقاتی کشور در زمینه پایایی بتن در بندرعباس در سال 1382، با پشتیبانی سازمان منطقه آزاد قشم دومین سایت تحقیقاتی- دانشگاهی پایایی بتن کشور را در سال 1386 در جزیره قشم احداث نموده است (شکل .((1)

شکل -1 سایت تحقیقاتی پایایی بتن در جزیره قشم

* نویسنده مسئول دریافت 90/7/1 پذیرش 91/2/11

نشریه مهندسی عمران و محیط زیست، جلد 42، شماره 1، بهار 1391، پیاپی 66 بررسی خوردگی در ; 58 /

در این تحقیق بلند مدت، روشهایی مانند جریان ماکروپیل، پتانسیل نیمپیل و اندازهگیری نرخ خوردگی برای بررسی وضعیت خوردگی آرماتورها در منطقه خلیج فارس مورد اسـتفادهقرار گرفته است. در این مقاله، نتایج بررسی وضعیت خوردگی آزمونههای بتن مسلح با نسبت آب به سیمان 0/35)، 0/4، 0/45و (0/5 پس از 18 ماه از ساخت آنها در شرایط رویارویی پاشش ارائه شده است.

-2 بررسی خوردگی فولاد در بتن در اثر نفوذ یون کلر

خوردگی فولاد در بتن یکی از مهمترین مسائلی است کـه در طول عمر سازههای بتنی مسلح وجود دارد. خـوردگی شـامل دو فرآیند است که عبارتند از فرآیند آندی، جایی که اکسید شـدن رخ میدهد و فرآیند کاتدی جایی که احیا شدن اتفاق میافتـد.
همچنین برای خوردگی، هـدایت کننـده الکتریکـی (میلگـرد) و

الکترولیت (رطوبت) لازم است. آند و کاتد در بتن آرمه میتوانند در یک میلگرد یا در دو میلگرد مجزا باشـند. رطوبـت بـتن یـک مسیر الکترولیتی را برای انتقال الکترون از آند بـه کاتـد فـراهم میآورد. میلگرد هدایتکننده الکتریکی است که پیل خوردگی را تکمیل میکند. خوردگی فولاد مسلح کننده در محـیط قلیـایی بتن شامل واکنشهای آندی و کاتدی است که منجر بـه ایجـاد حالت مقاوم در میلگرد میشود. واکنش آندی شامل اکسید شدن آهن و تولید اکسید فریک یا اکسید فروس است و واکنش کاتدی شامل احیا شدن میباشد کـه در نتیجـه آن یـون هیدروکسـیل تولید میشود .[5]

تاکنون روش های مختلفی برای ارزیابی خوردگی آرمـاتور در بتن بکار برده شده اند. بسیاری از آنها به تحقیقات آزمایشـگاهی محدود شده و تنها تعداد کمی از آنهـا در عمـل قابـل اسـتفاده هستند. از جمله این روش هـا روش جریـان ماکروپیـل، پتانسـیل نیمپیل و روش اندازهگیری نرخ خوردگی است.

روش ماکروپیل برای انـدازه گیـری جریـان بـین دو میلگـرد موجود در بتن بکار میرود. برای این منظور کافیست تـا شـرایط رویارویی را به نحوی برای آرماتورهای فولادی تغییر دهیم که بـر اثر نفوذ یون کلر یا کربناتاسیون فعال شدن تنها در یک آرمـاتور رخ داده و سایر آرماتورها مقاوم باقی بمانند. این کار بـرای فـولاد داخل بتن به آسانی قابل اجرا است. جریان ماکروپیل میتواند بـا استفاده از اندازهگیری ولتاژ بین دو آرماتور کاتـد پـایینی و یـک آرماتور آند بالایی به راحتی اندازهگیری شده و سپس با اسـتفاده از رابطه I=V/R مقدار جریان محاسبه شود. تحقیقات انجام شده نشان میدهند که با افزایش مقدار جریان ماکروپیل بـه بـیش از

10µA خوردگی بر روی میلگرد قابـل مشـاهده خواهـد بـود. دو روش استاندارد انجام این آزمایش، روش آزمایشگاهی مرکـز راه و ترابری آمریکا و روش ASTM G109 است. در تحقیـق حاضـر، روش انــدازهگیــری جریــان ماکروپیــل بــر اســاس اســتاندارد
ASTM G109 است .[6]

در روش نیمپیل وقتـی یـک فلـز در یـک محلـول غوطـهور میشود، در سطح بین مایع و جامد به دلیل توزیع غیر یکنواخت بار در فازهای مایع و جامد، اختلاف پتانسیل بـه وجـود مـیآیـد.

تعیین اختلاف پتانسیل ثابت در سطح بـین میلگـرد و بـتن غیـر ممکن میباشد. بنـابراین لازم اسـت کـه الکترودد دیگـری بـرای تکمیل مدار الکتریکی تعریف شود. پتانسیل اندازهگیری شده بین این دو الکترود پتانسیل پیلی نامیده میشود که مجموع پتانسیل دو نــیمپیــل اســت. در ایــن آزمــایش کــه طبــق اســتاندارد

ASTM C876 انجام میشود، اندازهگیریها مسـتقل از انـدازه المان بتن آرمه و ضخامت پوشش روی آرماتور میباشند و در هر زمان از عمر سازه قابل انجام هستند. در تحقیق حاضـر، الکتـرود مورد استفاده برای اندازهگیـری پتانسـیل آرماتورهـا Ag/AgCl
است. با توجه به مقدار پتانسیل اندازهگیری شـده بـا اسـتفاده از الکترود Ag/AgCl احتمالات زیر متصور است:

> -83 mV پتانســیل: بــا احتمــال بــیش از 90 درصــد هــیچ خوردگی آرماتور در زمان آزمایش وجود ندارد.

< -83 mV پتانسیل : – 233 mV < فعالیـت خـوردگی در آن ناحیه نامشخص است.

< -233 mV پتانسیل: با احتمال بیش از 90 درصد در آرمـاتور آن ناحیه در زمان آزمایش خوردگی وجود دارد.

کاهش مقـدار پتانسـیل بـه مقـادیر کمتـر از -233 میلـی ولـت میتواند به عنوان معیاری برای شروع خوردگی در سطح آرمـاتور به حساب آید .[7]
اندازه گیری نرخ خوردگی با استفاده از دستگاه گالواپالس نیز یک روش پلاریزاسیون سریع بـرای تعیـین میـزان خـوردگی در آزمایشگاه و سازه های بتن آرمه به حساب میآیـد. ایـن روش بـه خاطر مشکلات اندازه گیـری پتانسـیل نـیمپیـل در محـیطهـای مرطوب و یا نیمه مرطوب به علت کمبود اکسیژن، تـأثیر شـرایط محیطی و همینطور سرعت زیاد آن در بـه دسـت آوردن میـزان خوردگی آرماتور در بتن، توسعه یافته است .[8]

-3 ساخت آزمونهها

برای انجام این تحقیـق آزمونـههـای بتنـی مسـلح بـه ابعـاد

20×30×55 سانتیمتر برای ارزیابی خوردگی آرماتور ساخته شده

نشریه مهندسی عمران و محیط زیست، جلد 42، شماره 1، بهار 1391، پیاپی 66 بررسی خوردگی در ; 59 /

است. در طرح اختلاط این آزمونه هـا از سـیمان پرتلنـد تیـپ دو کارخانه سیمان هرمزگان استفاده شده اسـت. جـداول (1) و (2)

به ترتیـب نشـان دهنـده آنـالیز شـیمیایی سـیمان و مشخصـات طرحهای اختلاط آزمونههای بتنی می باشـند. در ایـن آزمونـه هـا مجموع سنگدانهها به طور تقریبی1850 کیلوگرم بر متر مکعـب و بزرگترین اندازه سنگدانه مورد استفاده 19 میلیمتر می باشـد.

همچنین در طرح اختلاط آزمونه ها از فـوق روان کننـده بـا پایـه پلیکربکسیلاتی استفاده شده است. مدت زمان عمـل آوری 3 روز در شرایط محیطی منطقه بوده و ضخامت پوشش بتنـی بـر روی آرماتورها 3 سانتیمتر می باشد. دلیـل انتخـاب پوشـش بـتن بـه ضخامت 3 سـانتیمتر، سـرعت بخشـیدن بـه شـروع خـوردگی و مطالعـه خـوردگی در مـدت زمـان کوتـاه مـیباشـد. در نهایـت، آزمونه های بتنی برای بررسی وضعیت خـوردگی در طـول مـدت زمان در شرایط رویارویی پاششی در منطقه خلیج فارس (جزیـره قشم) قرار داده شدند.

لازم به ذکر است که در آزمونههای بتنی مسلح ایـن تحقیـق به ازای سه میلگرد آند در بالا، شش میلگرد کاتد در پایین آزمونه وجود دارد. به طوری که هر آزمونه با در نظر گرفتن یک میلگـرد آند در بالا و دو میلگرد کاتد در پـایین در مجمـوع تشـکیل سـه سیسـتم ماکروپیـل را مـیدهـد. بنـابراین در هـر روش بررسـی خوردگی در این تحقیق برای هر سیستم ماکروپیـل یـک قرائـت انجام شده که در مجموع سه قرائت برای هر آزمونه وجود داشـته

است (شکل .((2) لازم به ذکر است کـه سـه مـاه پـس از شـروع زمان رویارویی اولین قرائت انجام شـده و حـداکثر فاصـله زمـانی بین قرائتها یک ماه میباشد.

همچنین در این تحقیق همزمان با ساخت آزمونه های بتنـی مسلح، آزمونه های بتنی منشوری (غیرمسلح) با ابعـاد15×15×60
سانتیمتر برای اندازه گیری میزان نفوذ یون کلر و تعیـین میـزان کلر بحرانی ساخته و در شرایط مشابه با آزمونه های بتنـی مسـلح در ناحیه پاشش قرار داده شدند. پس از گذشت نـه مـاه از زمـان رویارویی، مقدار نفوذ یون کلر در این آزمونه ها برای تعیین میزان کلر بحرانی اندازهگیری شده است.

شکل -2 جزئیات آزمونههای بتنی مسلح

جدول -1 آنالیز شیمیایی سیمان

عنوان SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Na2O K2O L.O.I
سیمان 21 5 3/5 63 1/8 1/6 0/5 0/6 2

جدول -2 مشخصات طرحهای اختلاط

کد آزمونه نسبت آب به عیار سیمان
سیمان (kg/m3)
C1 0/35 400
C2 0/4 400
C3 0/45 400
C4 0/5 400

-4 نتایج تحقیق و بحث

همــانطــور کــه اشــاره شــد در ایــن تحقیــق از ســه روش اندازه گیری جریان ماکروپیل، پتانسیل نیم پیـل و نـرخ خـوردگی برای بررسی وضعیت خوردگی آزمونه ها در بلنـد مـدت و تعیـین میزان کلر بحرانی در شرایط رویارویی پاشـش در منطقـه خلـیج

مقدارآب اسلامپ فوق روانکننده (درصد
(kg/m3) (سانتی متر) وزنی سیمان)
140 8 0/35
160 7 0/2
180 15 0/1
200 18 0

فارس استفاده شده است. با توجه به وجود سه ماکروپیـل در هـر آزمونه، سه قرائت برای هر آزمونه انجام شـده و حـد آسـتانه هـر روش در نمودارهای مربوطه مشخص شده است. همچنین در هـر روش مورد بررسی، تغییرات ناگهانی در رونـد قرائـت هـای انجـام شده برای هر آزمونه با در نظر گرفتن حد آسـتانه، معیـار شـروع

نشریه مهندسی عمران و محیط زیست، جلد 42، شماره 1، بهار 1391، پیاپی 66 بررسی خوردگی در ; 60 /

احتمالی خوردگی در نظر گرفته شده است. در نهایت با مقایسـه وضعیت خوردگی حاصل از روشهای جریان ماکروپیل و پتانسیل نیم پیـل بـا مقـادیر بـه دسـت آمـده از روش انـدازه گیـری نـرخ خوردگی، ارزیابی از دقت روش های مـورد بررسـی انجـام شـده و سپس با اندازه گیری میزان نفوذ یون کلر در سطح آرماتور، مقدار کلر بحرانی در ناحیه پاشش در منطقه خلیج فـارس تخمـین زده شده است.

-1-4 نتایج خوردگی آزمونههای واقع در ناحیه پاشش

در این تحقیق بررسی جریان ماکروپیل و پتانسـیل نـیمپیـل آزمونه ها در طول 18 ماه از زمان رویارویی در بازه های زمانی یک ماهه در ناحیه پاشش انجام شده است که اولین قرائت 3 ماه پس از زمان آغاز رویارویی ثبت شده است. روند تغییـرات مربـوط بـه جریان ماکروپیل و پتانسیل نیمپیل آزمونههای با نسبتهـای آب به سیمان مختلف به ترتیب در شکل (3) و (4) ارائه شده است.

 

اشتراک‌گذاری:

 

 

 

 

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه 95 آذر 6 , ساعت 6:15 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله معرفی گیاه وتیور Vetiveria zizanioide به منظور حفاظت خاک، زهکشی زیستی واستفاده از آبهای نامتعارف با word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله معرفی گیاه وتیور Vetiveria zizanioide به منظور حفاظت خاک، زهکشی زیستی واستفاده از آبهای نامتعارف با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله معرفی گیاه وتیور Vetiveria zizanioide به منظور حفاظت خاک، زهکشی زیستی واستفاده از آبهای نامتعارف با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله معرفی گیاه وتیور Vetiveria zizanioide به منظور حفاظت خاک، زهکشی زیستی واستفاده از آبهای نامتعارف با word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: 9

چکیده:

باتوجه به شرایط اقلیمی کشور ایران و بخصوص حجم بالای زباله و فاضلاب تولیدی، استفاده از گیاهانی که مقاوم به شرایط نامساعد محیطی بوده و کارایی بالایی در جذب فلزات سنگین محلول در آب دارند ضروری است. وتیور از جمله گیاهانی است که با ریشه های افشان، بسیارمنشعب و حجیم خود که تا عمق4-2 متر در خاک نفوذ می کنند باعث حفظ خاک و آب می شود . این گیاه در خاکهای اسیدی ، قلیایی و شور استقرار می یابد و در خاکهایی که فلزات سنگین دارند، نیز سازگاری و مقاومت داشته و قابلیت جذب عناصر محلول در آب را دارد. این گیاه در زهکشی و پالایش آبهای سطحی، بهبود کیفیت روان آبهای حاوی مواد شیمیائی کشاورزی، احیاء شیرابه زباله های شهری و زهاب های صنعتی کاربرد دارد. بررسیهای انجام شده نشان می دهد، چنانچه زهاب در پایین دست، در یک حوضچه جمع آوری شود، منبع مناسبی برای آبیاری گیاه و تیور خواهد بود بنابراین می توان این زهاب را به صورتی هدایت نمود تا هدر نرفته و در زمین نفوذ نکند. از ویژگیهای دیگر گیاه وتیور تثبیت آبراهه ها و کانالهای زهکشی و به طور کلی حفاظت خاک و آب و کاهش فرسایش می باشد. هدف این تحقیق معرفی گیاهی با نام وتیور گراس می باشد که کارایی بسیار بالایی در زمینه حفظ و بهبودکیفیت منابع آب دارد که به برخی ویژگیهای آن اشاره می گردد.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه 95 آذر 6 , ساعت 6:15 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله فرهنگ سازمانی و مدیریت فرهنگی با word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله فرهنگ سازمانی و مدیریت فرهنگی با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله فرهنگ سازمانی و مدیریت فرهنگی با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله فرهنگ سازمانی و مدیریت فرهنگی با word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش بین المللی مدیریت
تعداد صفحات: 18
چکیده:
فرهنگ سازمانی، الگویی مشترک و نسبتاً پایدار از ارزش ها، باورها و اعتقادات اساسی در یک سازمان است. بنابراین می-توان گفت انجام هرگونه تغییر و تحول بنیادی در سازمان تنها از طریق شناخت فرهنگ آن سازمان امکان پذیر می باشد. هدف از تبین فرهنگ سازمانی شناسندن آن به افراد سازمان و ایجاد راه کارهای مناسب برای حل مشکلات درون و برون سازمان می باشد. لذا در این مقاله به بررسی ، مفهوم ، تاریخچه ،اهمیت ، ابعاد، کارکرد، الگو، منشاء و چگونگی شکل گیری فرهنگ سازمانی و مدیرت فرهنگی و انواع فرهنگ سازمانی پرداخته شده است.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه 95 آذر 6 , ساعت 6:15 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اقلیم معماری منطقه پارس آبادوطراحی مساکن همسازبا آن با word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اقلیم معماری منطقه پارس آبادوطراحی مساکن همسازبا آن با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اقلیم معماری منطقه پارس آبادوطراحی مساکن همسازبا آن با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اقلیم معماری منطقه پارس آبادوطراحی مساکن همسازبا آن با word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: 16
چکیده:
مطالعات وطرح های پژوهشی پیرامون بیوکلیمای انسانی پایه و اساس برنامه ریزیهای شهری ازجمله عمرانی سکونتگاهی معماری و غیره است که نتایج حاصل میتوانددرنوع اسکان انسان و توسعه سکونتگاههای موجود بهره برداری های مناسبی صورت گیرد دراین مقاله بااستفاده ازاماربیست ساله هواشناسی پارس آباد ازسال 1985الی2005 به شناسایی اهدافی مانند ویژگیهای اقلیمی و طراحی بناهای مسکونی منطبق با اقلیم شهرپارس آباد پرداخته شد برای این منظور ازشاخص های هارت فورد میسنارد روش بیکر شاخص اولگی و روش گیونی استفاده شده و نتایج حاصل ازارزیابی وضعیت بیوکلیمایی این شهر نشان داد که به روشهارت فورد درروزهای ماه های مختلف سال ازنظر درجه حرارت رایط اسایش درمنطقه برقرارمی باشد باتوجه به رابطه میسنارد فقط درروزهای ماه های مه و سپتامبر شرایط اسایش کامل برقرار بوده و درشبهای ماه های ژوئیه و اوت حالت اسایش برقرار می باشد باتوجه به روش بیکر درماه های ژانویه مارس اوریل مه اکتبر و نوامبرودسامبر شرایطمحیطی ملایم و مطلوب بوده و اسایش بیوکلیمایی درمنطقه حاکم است درشاخص اولگی وضعیت حرارتی شبهای منطقه موردمطالعه به گونه ای است که درسه ماه مه ژوئن و اکتبر شبها درمحدوده منطقه اسایش انسان واقع بوده ودرروزهای ماههای مختلف سال باستفاده ازوسایل حرارتی و عوامل طبیعی حالت اسایش انسان برقرار است و طبق شاخص گیونی درروزهای ماه های مه و اکتبر بدلیل قرارگرفتن درمحدوده منطقه اسایش ازمطلوب ترین روزهای سال درمنطقه محسوب میشود

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
   1   2   3   4   5   >>   >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ